יום שישי 28 ינואר 2022  02:19
הסכם יש עתיד - הליכוד ישראל ביתנו
[צילום: פלאש 90]

מסמך: ההסכם הקואליציוני המלא לכהונה בממשלה ה-33 כפי שנחתם בין המפלגות "יש עתיד" ו"הליכוד ישראל ביתנו" [ד' בניסן התשע"ג, 15.03.2013]

▪  ▪  ▪
בוועדות השרים הקיימות ובכלל זה בוועדות שיוקמו במהלך כהונתה של הממשלה ה- 33 יכהנו שרים מטעם יש עתיד במספר התואם את חלקה היחסי של יש עתיד בממשלה, אלא אם כן על-פי חוק או תקנון הממשלה קבוע אחרת ואלא אם כן יוסכם אחרת. לעניין זה וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט הביטחוני) לא תחשב כוועדת שרים לעניין סעיף זה.

משרד ההסברה יבוטל. הליך ביטול משרד ההסברה יבוצע ע"י משרד ראש הממשלה וכל הסמכויות שלו יאוחדו במסגרת מערך ההסברה הלאומי שבמשרד ראש הממשלה.

הקבינט המדיני – ביטחוני יהיה בעל סמכויות אופרטיביות לקבלת החלטות ללא אישור הממשלה בכפוף לקבוע בדין.

נשיאה בנטל

הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו במתווה המצורף כנספח ג', שמטרתו הגברת השוויון בנטל.

הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו בכל הצעת חוק, תקנות או כללים משלימים על-פי המתווה האמור. שרי הממשלה יפעלו, כל אחד בתחומו, לשם יישום הצעת החוק וביצועה הלכה למעשה.

עם כינון הממשלה תוקם ועדת שרים בראשות שר מסיעת "יש עתיד" שתורכב מכל מרכיבי הקואליציה במטרה להעביר את חוק השוויון בנטל. וועדת השרים תגיש בתוך 45 ימים מיום הקמת הממשלה את הצעת החוק בנושא. הצעת החוק תעבור במליאת הממשלה לפני הגשת תקציב 2013 לכנסת. ועדת שרים זו תפעל כוועדת מעקב על ביצוע החוק והתקדמות התהליך במהלך כל כהונת הממשלה.

להשלמה מהירה של הליכי החקיקה תוקם בכנסת ועדה מיוחדת, או ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון אשר בראשה יעמוד נציג יש עתיד. ההכרעה איזו ועדה תשלים את הליכי החקיקה תהיה בסמכות יו"ר יש עתיד ולאחר היוועצות עם ראש הממשלה ויו"ר הכנסת.

חינוך

הממשלה תפעל ליישום מנגנון לתקצוב דיפרנציאלי על-פי מסקנות ועדת שושני, במהלך חמש שנים, תוך שמירה על מסגרת התקציב הכוללת.

הממשלה תפעל ליישום החלטה 4088 (העברת אחריות החינוך לגיל הרך והחינוך הטכנולוגי למשרד החינוך) ותקצה משאבים ותקציב ייחודי כבר בתקציב הנוכחי.

שר החינוך יגבש תוך שישה חודשים מיום כינון הממשלה תוכנית לימודי יסוד במערכת החינוך (לימודי ליב"ה) המחייבת את כלל ילדי ישראל. מבלי לפגוע באמור, התוכנית לא תפגע בזכותן של קהילות ייחודיות לגבש בנוסף תוכניות לימודים המשקפות את אורחות חייהם. התוכנית תופעל שנתיים מיום אישורה. התוכנית תכלול את החקיקה הנדרשת לשם ביצועה והממשלה תפעל לשם העברת החוקים בכנסת בהצעת חוק ממשלתית במהירות המרבית.

על-פי מסקנות ועדת טרכטנברג ('תלמידי חו"ל') יבוטל הקריטריון המאפשר תמיכה במוסדות תורניים עבור לימודיו של תלמיד שאינו בעל אזרחות ישראלית, או שאינו תושב קבע בישראל.

מדינת ישראל תכיר לצורך מענק היובל לעובדי הוראה בותק הוראה שצברו בארצות מוצאם ובלבד שותק זה לא יעלה על 5 שנים.

בתוך 60 ימים מכינון הממשלה יתוקן הסעיף בחוק הביטוח הלאומי הקובע תשלום מזערי בגין ביטוח בריאות וביטוח לאומי בסך 121 ש"ח לחודש לתלמיד ישיבה, כך שסעיף זה יוגבל למשך 7 שנים בלבד, לאחר מיצוי הזכאות, יעמדו שיעור דמי ביטוח הבריאות והביטוח הלאומי על השיעור המשולם על שכר המינימום במשק.

בקריטריונים לקבלת זכאות להנחות במעונות יום בסעיף הורים לומדים (שאינם עובדים), במקום הנאמר כיום:

"מסלול לתואר ראשון במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (תוכנית מלאה)

תלמידי "כוללים" בישיבה תורנית. "כולל"-מסגרת לימודים בישיבה תורנית המיועדת לאברכים נשואים".

ייקבע:

"מסלול לתואר ראשון או שני או שלישי במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה (תוכנית מלאה)- עד חמש שנות תמיכה.

תלמידי "כוללים" בישיבה תורנית. "כולל"- מסגרת לימודים בישיבה תורנית המיועדת לאברכים נשואים- עד חמש שנות תמיכה.

תקופת 5 שנים תמנה החל משנת 2013 ואילך.

יהדות, מדינה וציונות

הממשלה תפעל להעמקת תחושת ההזדהות הציונית בקרב אזרחי ישראל בכלל ובמערכת החינוך בפרט.

הממשלה תפעל להפיכת שירותי הדת נגישים ומסבירי פנים לכל אזרח.

הממשלה תפעל בחריפות כנגד כל תופעה של החרמה או סנקציות כלפי המדינה ו/או מוסדותיה, בארץ או בחו"ל.

המדינה תפעל בנחישות להגן על אנשי כוחות הביטחון ועל נציגיה הרשמיים מפני שימוש בהליכים משפטיים נגדם בחו"ל בשל פעילותם.

דיור

הממשלה תפעל למימוש תוכנית הדיור הלאומי, כל גורמי הממשלה יפעלו בצוותא לטובת יישום התוכנית שתוגדר כפרויקט לאומי בעדיפות עליונה.

לצורך מימוש תוכנית הדיור, יוקם קבינט דיור שבראשו יעמוד יו"ר יש עתיד. קבינט הדיור יורכב מהשרים הבאים: שר המשפטים, שר הבינוי והשיכון, השר להגנת הסביבה, שר הפנים, שר החקלאות, שר האנרגיה והמים, שר התחבורה.

תוך 30 ימים מיום כינונה של הממשלה יתקן שר השיכון את הקריטריונים לתנאי הזכאות לדיור בבעלות במתכונת ״מחיר למשתכן״, של משרד השיכון, כך שמיצוי כושר ההשתכרות יהווה אחד הקריטריונים לזכאות, חלף הקריטריון ותק בנישואין, בהמשך להמלצות ועדת טרכטנברג. שר השיכון יציג את הקריטריונים ששונו במליאת הממשלה, לאחר אישורם במועצת מקרקעי ישראל.

עסקים קטנים

"התוכנית לקידום עסקים קטנים" תוגש לממשלה ע"י שר התמ"ת על-פי טיוטת החלטת הממשלה, כל גורמי הממשלה יפעלו בצוותא לטובת יישום התוכנית.

שיטת ממשל, משילות, דמוקרטיה ושלטון החוק

הממשלה תביא לאישור הכנסת כבר במושבה הראשון את שינוי שיטת הממשל שתחול החל מהכנסת ה-20 ואילך בו יתמכו כל מרכיבי הקואליציה. להלן העקרונות:

מספר חברי הממשלה לא יעלה על 18, בנוסף לראש הממשלה, ומספר סגני השרים לא יעלה על 4.

לא יהיו שרים ללא תיק.

אין לשנות הוראה בסעיף זה אלא ברוב של 70 חברי כנסת.

אי אמון קונסטרוקטיבי מלא- הבעת אי אמון בממשלה תיעשה בהחלטה של הכנסת ברוב של 65 מחבריה להביע אמון בממשלה חדשה.

אחוז החסימה יעלה ל-4%.

תינתן לממשלה אפשרות להגיש את תקציב המדינה במועד מאוחר יותר, ותמשיך לפעול על-פי המנגנון של 1/12 עד לקבלת הצעת חוק התקציב גם לאחר תחילתה של שנת הכספים.

חוק נורבגי- מובהר כי הצדדים חלוקים באשר להחלת החוק הנורבגי במסגרת השינויים הנדרשים בשיטת הממשל וימשיכו לדון בעניין זה. ככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים על סוגיה זאת, תוגש הצעת החוק הממשלתית עד תום המושב הראשון של הכנסת ה-19 ללא רכיב זה.

התפלגות סיעה- חברי סיעה שהתפצלו לא יהיו זכאים לכספי המימון זאת למעט רשימת מועמדים המורכבת ממספר מפלגות אשר הגישו הסכם והודעה בהתאם לחוק הכנסת.

פיזור הכנסת ע"י ראש הממשלה- נוכח ראש הממשלה כי קיים בכנסת רוב המתנגד לממשלה ושעקב כך נמנעת אפשרות לפעולה תקינה של הממשלה, רשאי הוא, תוך מתן הודעה לנשיא המדינה, לפזר את הכנסת בצו שיפורסם ברשומות. הצו ייכנס לתוקפו 28 ימים אחרי יום פרסומו.

הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו בעקרונות שהוצגו לעיל בשלב החקיקה.

הממשלה תתקן את חוק יסוד: משק המדינה, כך שתידרש הסכמה של 61 חברי כנסת לאישור חוק שעלותו התקציבית היא מעל ל - 50 מיליון ש"ח.

צירוף של מפלגות נוספות לקואליציה המרכיבה את הממשלה ה-33, יעשה אך ורק בהסכמה מפורשת ובכתב של ארבע המפלגות המרכיבות את הקואליציה: הליכוד-ביתנו, יש עתיד, הבית היהודי והתנועה.

הממשלה תפעל למניעת פגיעה בזכויות האזרח בכלל ושל המיעוטים בישראל בפרט.

בתוך 30 ימים מכינון הממשלה תקים הממשלה ועדה בינמשרדית לגיבוש תוכנית למלחמה בגזענות. התוכנית תוצג למליאת הממשלה תוך 90 ימים ממועד הקמתה של הוועדה הבינמשרדית. מיד עם הצגת התוכנית תעביר הממשלה תקציב הולם ליישום התוכנית.

פריפריה

הממשלה תבחן חקיקה לפיה יחולקו הכנסות כלכליות בין רשויות מקומיות ומועצות אזוריות על בסיס קריטריונים, שיקבעו בחוק.

מדיני

עם כינון הממשלה, תפעל הממשלה לחידוש התהליך המדיני אל מול הפלשתינים.

לצוות השרים לעניין תהליך השלום עם הפלשתינים בראשות ראש הממשלה, שהוקם מכח ההסכם עם מפלגת התנועה" יתווסף נציג מסיעת יש עתיד, שימונה ע"י יו"ר הסיעה.

קידום קבוצות ומגזרים

הממשלה תטפל בסוגיית הדרת הנשים ותבחן שימוש בכלים משפטיים למניעתה במרחב הציבורי.

שר הרווחה יתקן את הגדרות מבחני התמיכה למוסדות ציבור של משרד הרווחה כך שאלה יתאפשרו אך ורק למוסדות שיקומיים או טיפוליים.

הממשלה תפעל לאישור הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה.

הממשלה תתקן בתוך 30 ימים מיום כינונה את החלטה 3940 מיום 17.8.2008 סעיף ד1, בקשר לשירותים לניצולי השואה ופעולות למיצוי זכויותיהם ותעמיד את התקציב השנתי לשנת 2013 ע"ס 310 מיליון ש"ח, בשנת 2014 ע"ס 360 מיליון ש"ח, בשנת 2015 ע"ס 370 מיליון ש"ח, בשנת 2016 ע"ס 370 מיליון ש"ח, בשנת 2017 ע"ס 360 מיליון ש"ח

מים

על-פי המלצת מבקר המדינה, תיזום הממשלה הצעת חוק ממשלתית לצמצום מספר תאגידי המים, כל מרכיבי הקואליציה יתמכו בהצעה זו.

יו"ר רשות מקרקעי ישראל יהיה מר משה כחלון, והצדדים מתחייבים להעביר בכנסת את שינויי החקיקה הנדרשים לשם הצבת מר כחלון בתפקיד זה. רמ"י תיוותר באחריות משרד הבינוי והשיכון.

הצדדים יתמכו בהחלטות ובהצעות חקיקה בכנסת שראש הממשלה יביא לשם הסדרת משק הגז והאנרגיה.

הצדדים יתמכו בהחלטות הממשלה ובהצעות חקיקה בכנסת בעניין אספקת אנרגיה בהתאם למפורט בנספח להסכם זה.

הצדדים יתמכו בהחלטות הממשלה ובהצעות חקיקה בכנסת בתחום התכנון והבניה בהתאם למפורט בנספח להסכם זה.

הצדדים יפעלו לקידום " חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ב-2012.

שונות

עם הגשת התקציב, יגבש שר האוצר תוכנית לשילוב הדרגתי של קריטריון "מיצוי כושר השתכרות", לכל הטבה או הנחה או פטור המעניקים משרדי ממשלה.

ראש הממשלה לא ישתמש בסמכותו על-פי סעיף 22ב' לחוק יסוד: הממשלה, ובסמכותו על-פי סעיף 26(3) לחוק יסוד: הממשלה ככל שמדובר בשר עם סיעת יש עתיד, אלא לאחר התייעצות עם יו"ר יש עתיד וקבלת הסכמתו.

התבקש ראש הממשלה על-ידי יו"ר יש עתיד, להפסיק את כהונתו של שר הנמנה עם סיעת יש עתיד ו/או למנות שר במקומו, יפעל ראש הממשלה בהתאם לבקשה זו ועל-פי הסמכות המוקנית לו בחוק.

הדירקטורים בחברות הממשלתיות ימונו ע"י ראש הממשלה, שר האוצר והשר הממונה כמשמעותו בחוק החברות הממשלתיות בחלקים שווים.

הצדדים יפעלו לכינון קואליציה משותפת במוסדות הלאומיים לאחר הבחירות למוסדות הלאומיים ונציגי הצדדים יתמכו במועמדים מטעמם על בסיס פרופורציונאלי.

ראש הממשלה יכהן כיו"ר ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (הקבינט החברתי הכלכלי). יו"ר יש עתיד יכהן כממלא-מקום קבוע של יו"ר ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה.
הסכם קואליציוני לכינון הממשלה ה – 33 למדינת ישראל: יש עתיד - הליכוד ישראל ביתנו / מסמך

תאריך:  15/03/2013   |   עודכן:  16/03/2013
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
תגיות  / עוקבים מי ומי בפרשה - לקבלת רשימות חדשות עם הופעתן
 אבי גבאי / Avi  Gabay   אבי דיכטר / Avi Dicter   אביגדור (איווט) ליברמן / Avigdor  Liberman   אברהים צרצור   אברהם מיכאלי   אברהם (אבי) וורצמן   אופיר אקוניס / Ofir Akunis   אורי מקלב / Uri Maklev   אורי יהודה אריאל / Uri Yehuda  Ariel   אורי שרגא אורבך / Uri  Orbach   אורית מלכה סטרוק / Orit Malka Struk   אורלי לוי-אבקסיס / Orly Levi-Abekasis   אחמד טיבי / Ahmad  Tibi   איילת שקד / Ayelet Shaked   אילן גילאון / Ilan Gilon   איתן כבל / Eitan Cabel   אליהו בן-דהן / Eliyahu Ben-Dahan   אליהו ישי   אמנון כהן   אראל מרגלית / Erel Margalit   אריה מכלוף דרעי / Aryeh  Machluf Deri   באסל גטאס / Basel  Ghattas   בועז טופורובסקי / Boaz  Toporovsky   בנימין נתניהו / Benjamin  Netanyahu   גדעון משה סער / Gideon  Sa'ar   גלעד מנשה ארדן / Gilad  Erdan   ג'מאל זחאלקה / Jamal  Zahalka   דב חנין / Dov Hanin   דב ליפמן   זבולון כלפה   חיליק (יחיאל) בר / Yehiel Bar   חמד עמאר / Hamad Amar   חנא סוייד   חנין זועבי / Haneen  Zoabi   טלב אבו-עראר   יאיר לפיד / Yair  Lapid   יאיר שמיר / Yair  Shamir   יואב בן-צור / Yoav Ben-Tzur   יואל (יולי) אדלשטיין / Yoel Edlshtein   יואל קוסטנטין רזבוזוב / Yoel Konstantine  Razvozov   יובל שטייניץ / Yuval  Steinitz   יעל גרמן / Yael  German   יעקב ליצמן / Yaakov Litzman   יעקב מרגי / yaakov Margi   יעקב פרי / Yaakov  Perry   יפעת קריב   יצחק אהרונוביץ' / Yitzhak  Aharonovitch   יצחק הרצוג   יצחק וקנין   יצחק כהן / Yitzhak  Cohen   יצחק (איציק) שמולי / Itzik  Shmuli   יריב לוין / Yariv Levin   ישראל אייכלר / Yisrael  Eichler   ישראל חסון   ישראל כ"ץ / Yisrael  Katz   ישראל כץ / Israel  Katz   כרמל שאמה-הכהן   לימור לבנת / Limor  Livnat   מאיר כהן / Meir  Cohen   מאיר פרוש / Meir Porush   מבקר המדינה / The State Comptrollr   מוחמד ברכה   מיכל בירן / Michal Biran   מיכל רוזין / Michal Rozin   מיקי לוי / Mickey  Levy   מיקי רוזנטל   מירב בן ארי / Merav Ben Ari   מירי  רגב / Miri Regev   מסעוד גנאים   מרב מיכאלי / Merav  Michaeli   מרדכי (מוטי) יוגב / Mordhay  Yogev   משה גפני / Moshe Gafni   משה כחלון / Moshe Kahlon   משה מזרחי   משה (בּוֹגי) יַעלון / Moshe  Ya'alon    משה זלמן פייגלין   משולם נהרי / Meshulam Nahari   נחמן שי   ניסן סלומינסקי / Nissan Slomiansky   ניצן הורוביץ / Nitzan Horovitz   נסים זאב   נפתלי בנט / Naftali  Bennett   סופה (סופיה) לנדבר / Sofa  Landver   סילבן שלום / Silvan  Shalom   סתיו שפיר / Stav Shafir   עדי קול   עוזי לנדאו / Uzi  Landau   עיסאווי פריג' / Issawi Frej   עליזה לביא / Aliza Lavi   עמיר ארמונד פרץ / Amir  Peretz   עמר בר-לב / Omer  Bar-Lev   עמרם מצנע   עפו אגבאריה   עפר שלח / Ofer  Shelah   פניה (פאינה) קירשנבאום   פנינה תמנו-שטה / Pnina Tameno-Shete   צחי הנגבי / Tzachi  Hanegbi   ציפי חוטובלי / Tzipi  Hotovely   ציפי לבני (שפיצר) / Tzipi  Livni   רוברט אילטוב / Robert Ilatov   רונן הופמן   רות קלדרון   רינה פרנקל   שולי מועלם-רפאלי / Shuli  Mualem-Refaeli    שי  פירון / Shai  Piron   שלי רחל יחימוביץ' / Shelly  Yachimovich   שמעון  אוחיון   שמעון סולומון   תמר זנדברג / Tamar Zandberg 
ברחבי הרשת / פרסומת
התפתחויות נוספות   /  כנסת 19
יושב-ראש הכנסת לשעבר, ח"כ ראובן ריבלין, החליט שלא להתמודד על התפקיד פעם נוספת. זאת לנוכח התנגדות ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבחירתו לתפקיד בפעם השלישית.
10/03/2013  |  איציק וולף  |   חדשות
אדם מטעם העיתון החרדי 'הפלס' בא להחתים את הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן על קול קורא חריף, שבו נאמר כי כעת זו שעת השמד. "אם רצונכם לדקור את המדינה, זה לא יוסיף כלום על אסיפת והחלטת מועצת גדולי התורה, ואם רצונכם לדקור אותי, אדרבה תפרסמו את המכתב ביתד נאמן" - אמר הרב שטיינמן וסימן לשליח את הדרך החוצה.
09/03/2013  |  עידן יוסף  |   כתבות
ד"ר רות קלדרון, אודה, שאני נמנה אל רבים שריגשת אותם בנאום הבכורה בכנסת ישראל. בנועם דיבורך הטבת לבטא מציאות של דור, שגדל כשמשהו ניטל ממנו, וחבל שהמשהו הזה - ארון ספרים יהודי עשיר - היה חסר לו, חבל שהיה נעול בפניו.
08/03/2013  |  איתן קלינסקי   |   מאמרים
אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי הכנסת, אורחים יקרים, א-סלאם עליכום ורחמת אללה וברכאתה.
06/03/2013  |  באסל גטאס  |   נאומים
כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי לסיעת הבית היהודי ובני משפחתי היקרים.
02/03/2013  |  שולי מועלם-רפאלי  |   נאומים