יום שני 27 יוני 2022  20:14
הסכם בענייני צנזורה
בין שר הביטחון לבין ועדת העורכים במדינת ישראל
ועורכי עיתונים ואמצעי תקשורת אחרים במדינת ישראל
(להלן - כלי התקשורת)
08/04/2002  |     |   מקורות   |   תגובות
   רשימות קודמות
  תקנון האתיקה המקצועית של העיתונות
  תקנון ועדת העורכים
  תקנון מועצת העיתונות בישראל
  בד"מ 1/01 היועץ המשפטי לממשלה נ' רפיק בן-קאסם חלבי
  לא ביטחון, לא כבוד עצמי, לא אושר, תקווה או רצון

▪  ▪  ▪
1) מטרת הצנזורה היא למנוע פרסום מידע ביטחוני, שיש בו ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון מדינת ישראל.

2) אין הצנזורה חלה על עניינים פוליטיים, או על דעות, פרשנות, הערכות, או על כל עניין שהוא, אלא אם יש בהם, או ניתן להסיק מהם מידע ביטחוני כאמור.

3) הצנזורה מבוססת על הבנה בין מערכת הביטחון לבין כלי התקשורת, לשם השגת המטרה האמורה בסעיף 1 לעי"ל.

4) הצנזור יעדכן מפעם לפעם את רשימת הנושאים הטעונים ביקורת מוקדמת של הצנזורה, בהתאם להסכם זה, ויודיע על-כך לכלי התקשורת.

5) תורכב ועדה בת שלושה חברים, שהם:

א) נציג ציבור - משפטן - שיבחר ע"י שר הביטחון ויו"ר ועדת העורכים, בתיאום עם עורכי כלי התקשורת האחרים, שאינם חברים בוועדה, השותפים להסכם זה. נציג זה ישמש כיו"ר הוועדה;
ב) נציג הצבא, שימונה מפעם בפעם ע"י הרמטכ"ל;
ג) נציג כלי התקשורת, שימונה מפעם בפעם ע"י יו"ר ועדת העורכים, בתיאום עם עורכי כלי התקשורת האחרים, שאינם חברים בוועדה, השותפים להסכם זה.

6) השגות על חומר שנפסל ע"י הצנזורה וקובלנות של הצנזור נגד כלי התקשורת, שהוא צד להסכם, יובאו בפני ועדה זו. לפני שהצנזור יחליט על הגשת קובלנה, יברר תחילה את טענותיו עם עורך כלי התקשורת, או עם בא כוחו.

הוועדה תהיה מוסמכת:

א) לדון בקובלנות הצנזור נגד כלי התקשורת שפרסם חומר אשר נפסל על ידו עפ"י סעיף 1, על אי-הגשת חומר לביקורת מוקדמת, או על אי-קיום הוראות הצנזורה. החליטה הוועדה, כי יש יסוד לקובלנה, תחליט בכל מקרה על העונש אשר יוטל על כלי התקשורת (אזהרה, קנס כספי, נזיפה, הערה וכדומה). הוועדה רשאית להטיל גם עונש על תנאי.
ב) לדון בהשגה של עורך כלי התקשורת, או נציגו, על פסילת חומר ע"י הצנזור, ולאשר את הפסילה או לבטלה, כולה או חלקה.

7) הוועדה תתכנס בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-24 שעות לאחר הפניה אליה, תסיים דיוניה באותו יום, ותיתן את החלטתה באותו מועד.

8) (א) הוועדה תנמק את החלטותיה. דיוני הוועדה יהיו סודיים, ואין היא חייבת לתת פומבי להחלטותיה. עם החלטת הוועדה רשאי כל צד לבקש היתר לפרסום ההחלטה, כולה או חלקה. היתר יכלול בתוכו את הנוסח שאושר לפרסום. הנוסח האמור טעון צנזורה.
(ב) ביצוע החלטות הוועדה יהיה בידי יו"ר הוועדה.

9) אין בהסכם זה כדי למנוע מכלי התקשורת לעתור לבג"צ נגד החלטת הצנזור, אם הוועדה דחתה את השגתו. במקרה כזה, תישאר החלטת הצנזורה בתוקף כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת.

10) תוקף הסכם זה מיום חתימתו.

11) הסכם זה מבטל את ההסכם מ-27 ביולי 1966 והתיקונים ב-17 במאי 1989.

נחתם בתל אביב, היום 22 במאי 1996.

שמעון פרס, שר הביטחון

אלתר ולנר, ועדת העורכים

עמוס שוקן, הארץ

ארנון מוזס, ידיעות אחרונות


תאריך:  08/04/2002   |   עודכן:  08/04/2002
שר הביטחון - ועדת העורכים - עורכי עיתונים
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
הגדרות -
1) תפקידי הוועדה -
08/04/2002  |  ועדת העורכים  |   מקורות
[נתקבל על-ידי מועצת העיתונות ביום 11.5.94]


08/04/2002  |    |   מקורות
בוקר טוב.
08/04/2002  |    |   מקורות